વિદ્યાસહાયક ઓનલાઇન અરજી

વિદ્યાસહાયક ઓનલાઇન અરજી તા.-૦૮/૦૧/૨૦૧૩ સવારના ૧૦:૦૦કલાકથી તા.-૧૭/૦૧/૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક સુધી કરી શકાશે.

* ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો. CLICK HERE
&CLICK HERE  

નોંધ.:- તા. : ૦૯/૧૦/૨૦૧૨ સુધીમાં અગાઉ ઓનલાઇન અરજી કરેલ ઉમેદવારે ફરીથી અરજી કરવાની રહેશે નહિ.