ગણિત ના દાખલાઉપરોક્ત બનાવનાર જગદીશભાઈ એમ પટેલ છે તેઓ  મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાની મનીપુર પ્રા.શાળા માં આ.શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે.