અમદાવાદ,પોરબંદર,ગાંધીનગર અને સાબરકાંઠાજીલ્લા માટે ઓન લાઈન અરજી કરવા માટેની લીંક
સુચના :


·            તા.24/06/2014 બપોરે 12.00 કલાકેથી તા.27/06/2014, 15.00 કલાક સુધી ઓન-લાઈન બદલી માટે અરજી ફોર્મ ભરી શકાશે.
·               તા.30/06/2014 બપોરે 12.00 કલાકેથી તા.02/07/2014, 17.00 કલાક સુધી ઓન-લાઈન બદલી આદેશ મેળવી લેવાના રહેશે.

Copyright@BISAG