મુખ્ય શિક્ષક-શિક્ષક જોબચાર્ટ

શિક્ષક મિત્રો, અત્રે પ્રાથમિક શાળા ચાંદલોડિયાના મુખ્ય શિક્ષક શ્રી રાકેશ પટેલ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ પીડીએફ ફાઈલ  મુકેલ છે. રાકેશભાઈ  આપનો ખુબ ખુબ આભાર.......