વિદ્યાસહાયક ભરતી અરજી અસ્વીકાર

 વિદ્યાસહાયક ભરતી અરજીઓ સ્વીકારવાની પ્રકિયા સ્થગિત કરવામાં આવે છે.જેની જાહેરાત નીચે ક્લિક કરવાથી વાંચી શકો છો.