પાવર પોઇન્ટ

►વનસ્પતિના અંગો 
પ્રદુષણ  ધોરણ-૭
જળ સંચય ધોરણ-૭  
વિજ્ઞાનના પ્રયોગો માટે નીચે કલીક કરો.
પ્રયોગ મેનુ:1, પ્રયોગ મેનુ:2પ્રયોગ મેનુ:3, પ્રયોગ મેનુ:4, 
પ્રયોગ મેનુ:5પ્રયોગ મેનુ:6પ્રયોગ મેનુ:7
શાળાના ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન માટે નીચે કલીક કરો.
વિજ્ઞાન શિક્ષણ,  શિક્ષણમા ટેક્નોલોજી,  ગણીત શિક્ષણ,  ENGLISH MODCOME,  EDUCATION OF EQUITABLE QUATILE

1 comments:

Ascott Computer Education કહ્યું...

તમે ખુબજ સરસ બ્લોગ બનાવ્યો છે જે દરેક શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ને બહુજ ઉપયોગી છે. પરંતુ એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોમ્પ્યુટર માં ફોન્ટ મિસિંગ ગતાવે છે તો તેનો કોઈ હાલ બતાવશો...