સી.સી.સી.માંથી મુક્તિ

૪૫ વર્ષથી વધારે ઉંમરના કર્મચારીને સી.સી.સી.પરીક્ષામાંથી મુક્તિ

ફિક્સ પગારના ચુકાદા ની મુદત તા.૧-૫-૨૦૧૩ પડી છે .