નવીન સમાચાર

              સી.સી.સી ની પરીક્ષા આપવાની મુદત વધારો કરીને તા.૩૧/૩/૨૦૧૩ કરવામાં આવી છે.
                                
ફિક્સ પગારના ગુજરાત સરકારના કેસની સુપ્રિમ કોર્ટમાં તારીખ ૧૧/૦૨/૨૦૧૩ છે. ( Next Date of listing is : 11/02/2013 )
Status of : Special Leave Petition (Civil) 14124 -14125 OF 2012
Next Date of listing is : 11/02/2013