લાયસન્સ

લાયસન્સની કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા પ્રેક્ટીલ ડેમોસ્ટ્રેશન
 ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૨ ના રોજ નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લીક કરવાથી જોઈ શકાશે.  

મિત્રોનું નવું નજરાણું

પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષકો માટે વિષય અંતર્ગત પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન - જનરલ નોલેજ - સીસીસી ક્વીઝ - ધોરણ 9-10 સામાજિક વિજ્ઞાન - અંગ્રેજી ક્વીઝ - પ્રશ્નપત્રો -શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર જેવી માહિતીના મબલખ ખજાનામાં ડોકિયું કરવા સારસ્વત મિત્રો દ્રારા નવી વેબસાઈટ www.edusafar.com  લોંચ કરવામાં આવી છે. તેની મુલાકાત લેવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો.