રહેમરાહે નોકરીનો પરિપત્ર

 રહેમરાહે નોકરી પરિપત્ર પેઈઝ 1 
રહેમરાહે નોકરી પરિપત્ર પેઈઝ 2  
રહેમરાહે નોકરી ચેકલિસ્ટ 1 
રહેમરાહે નોકરી ચેકલીસ્ટ 2

પ્રાથમિક શાળા માટે  
ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર   ROHIT CHAUHAN