Vidhyasahayak Bharti News

Vidhyasahayak Bharti baad  Khali Rhel Jagyao Vishe ni Mahiti Niyamak shree Tmam Dpeo shree saheb ne 12/9/2013 Sudhima Rubru Mahiti Aapva Ghandhinagar Bolavel che...
Be mudda babate Bolavel che -

1.waiting no tatlik Round pade 
2.temaj Navi Bharti ni Tatkal Jaherat