ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર


ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ
Easyteach
Edutainment Pvt. Ltd
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (ધોરણ -૭)
એકમ-૨ :-   આહારના ઘટકો

* સમજુતી *
૧. પ્રસ્તાવના
* સ્વાધ્યાય *