લાયસન્સ

લાયસન્સની કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા પ્રેક્ટીલ ડેમોસ્ટ્રેશન
 ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૨ ના રોજ નીચેની વેબસાઈટ પર ક્લીક કરવાથી જોઈ શકાશે.  

1 comments:

hasmukhpatel કહ્યું...

નમસ્કાર
મિત્રો તમારા બ્લોગની મુલાકાત સુખદ રહી,ઘણી ઉપયોગી માહિતી આપેલ છે