કઈક નવું

 આજે નવા બે પેજ ઉમેરેલ છે   ૧. યાત્રા ધામો   ૨. પાવર પોઇન્ટ
શિક્ષકો  માટે ખાસ નોંધ લેવા જેવી બાબત....SSA દ્વારા વેબસાઈટ પર શાળા બહાર ના બાળકો ની વિગત આપવાનું ફોર્મ શરુ કરવામાં આવ્યું છે એટલે સર્વે કરતી વખતે ખાસ તકેદારી રાખવી જોઈશે કારણ કે જો આવું બાળક શાળાએ આવતું નહિ હોય અને આપણે  સર્વેમાં દેખાડશું નહિ અને બીજો કોઈ વ્યક્તિ SSA ની વેબસાઈટ ને આવી માહિતી આપશે તો મુશ્કેલી વધશે એટલે સર્વે માં થોડી કાળજી રાખવી એવી તમને સૌને મારી નમ્ર અપીલ છે  
 ઈન્ટરનેટ પર રેડિયો સાંભળવાઅહી ક્લિક કરો. 
 દુરદર્શન સમાચાર (લાઈવ)સાંભળવા  અહી ક્લિક કરો
ટ્રાફિક ની નિશાનીઓ